แจกแนวข้อสอบ

ที่ทำงาน

ที่ทำงาน
ประพันธ์ เวารัมย์

แจกแนวข้อสอบ

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขออนุมัติยืมงบประมาณลงทะเบียนเรียนปริญญาโท 
http://www.upload-thai.com/download.php?id=2aeaa2a2b30e17463b6e317ed0622da1

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แก้ไขถึงฉบับที่ 6) ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 (รวมทั้ง 6 ฉบับ)
โหลดข้างนี้
http://www.upload-thai.com/download.php?id=c906e4757da41f7e0104d8d818ee649a

หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา
    
   หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาและการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   ๑.บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะรับทุนการศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจะต้อง
   - ได้ รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนการศึกษา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
   -ให้พิจารณาในสัดส่วนของผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฝ่ายละเท่าๆกัน และสามารถเฉลี่ยสัดส่วนกันได้
   -สามารถ เฉลี่ยจำนวนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ก็สามารถทำได้ แต่ค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณต้องไม่เกินจำนวนที่สามารถตั้งงบประมาณได้ ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร
   ๒.บุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิรับทุนการศึกษา สามารถเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดเป็นคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งใน ทุกตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล และ อบต.)กำหนด
   ๓.สาขาที่เข้าศึกษาควรเป็นหลักสูตรพิเศษที่ใช้เวลาการศึกษานอกเวลาราชการ
   ๔.ระหว่าง การศึกษาโดยได้รับทุนการศึกษา เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่สามารถโอนไปรับราชการที่ส่วนราชการอื่น ยกเว้นโอนไปรับราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล มิฉะนั้น จะต้องชดใช้ทุนการศึกษา พร้อมกับค่าปรับ จำนวน ๒ เท่า ของทุนที่ได้รับ
   ๕.เจ้า หน้าที่ท้องถิ่นที่ได้รับทุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้าศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เมื่อจบการศึกษาแล้ว จะต้องกลับมาปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่า ของระยะเวลาที่รับทุน นับแต่วันที่สำเร็จการศึกษา หากไม่กลับมาปฏิบัติงานชดใช้ทุนจะต้องชดใช้ทุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น พร้อมกับค่าปรับอีกเป็นเงินอีก ๒ เท่า ของจำนวนทุนดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ทุนทันที
   - สำหรับ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่พ้นจากตำแหน่ง เว้นแต่ถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากกระทำผิดตามกฎหมาย ซึ่งจะมีสิทธิได้รับทุนต่อไป จนสำเร็จการศึกษาตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยนั้ หากพ้นจากตำแหน่งก่อนวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันที่ประกาศนี้ผลใช้บังคับ ต้องใช้ทุนส่วนตัวเรียนเองไม่มีสิทธิใช้ทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ถ้ายังเรียนไม่จบการศึกษาตามกำหนดเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป มีสิทธิรับทุนต่อไปตามประกาศดังกล่าว
   ๖.ผู้ รับทุนการศึกษา ต้องจัดทำสัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองสังกัดตามประกาศกระทรวง มหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ สำหรับกรณีโอนย้ายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ก็ต้องจัดทำสัญญา ด้วยเช่นกัน
   ๗.ค่า ใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาโท ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามที่สถาบันการศึกษาได้รับอนุญาตให้เรียก เก็บ แต่ไม่เกินปีงบประมาณละ ๖๐,๐๐๐ บาท ตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๒ ปี หรือไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้รวมค่าอุปกรณ์การศึกษาและค่าหนังสือด้วย
   ๘.ค่าใช้จ่ายการศึกษาระดับปริญญาตรี
   ๘.๑ กรณีศึกษาในสถาบันการศึกษาหรือหลักสูตรที่มีข้อตกลงกับกระทรวงมหาดไทยหรือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เบิกจ่ายได้ตามที่มีข้อตกลงกัน
   ๘.๒ กรณีศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่นให้เบิกจ่ายได้เท่าที่เบิกจ่ายจริงตามที่สถาน ศึกษาได้รับอนุญาตให้เรียกเก็บ แต่ไม่เกินปีงบประมาณละ ๓๓,๐๐๐ บาท ตลอดหลักสูตร ๔ ปี หรือไม่เกิน ๑๓๒,๐๐๐ บาท ทั้งนี้รวมค่าอุปกรณ์การศึกษาและค่าหนังสือด้วย
   ๙.ระหว่าง ที่รับทุนจากองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นหากมีความจำเป็นต้องโอน(ย้าย) ไปปฏิบัติราชการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอน(ย้าย)จะต้องรับภาระเรื่องทุนที่ยังต้อง ชำระตลอดหลักสูตร
   ๑๐.ให้ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษายืมเงินทดรองจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับ อนุญาตนำไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายตามที่สถาบันการศึกษาเรียกเก็บตามข้อ ๗ หรือ ข้อ ๘ และให้นำใบเสร็จรับเงินที่ออกให้โดยสถานศึกษามาเป็นหลักฐานส่งใช้เงินยืม หรือในกรณีที่ได้สำรองจ่ายเงินส่วนตัวไปก่อนแล้วก็ให้นำใบเสร็จรับเงินที่ ออกให้โดยสถาบันการศึกษามาขอเบิกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   ๑๑.กรณี พนักงานจ้างและลูกจ้างหรือผู้รับทุน ซึ่งได้รับทุนในการเรียนปริญญาตรีหรือปริญญาโท มิให้นำมาเป็นเงื่อนไขในการเรียกร้องเพื่อขอบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วน ท้องถิ่น โดยวิธีคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ
   วิธีการตั้งงบประมาณ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อ ให้ทุนการศึกษาจากฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมา จัดทำงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯของปีที่ผ่านมา ดังนี้
   ๑.รายได้ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ให้ตั้งงบประมาณสำหรับเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เกิน ๑๒ คน ปริญญาโทไม่เกิน ๒ คน
   ๒.รายได้เกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาทให้ตั้งงบประมาณสำหรับเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เกิน ๑๖ คน ปริญญาโทไม่เกิน ๓ คน
   ๓.ราย ได้เกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาทให้ตั้งงบประมาณสำหรับเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เกิน ๒๐ คน ปริญญาโทไม่เกิน ๔ คน
   ๔.ราย ได้เกิน ๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาทให้ตั้งงบประมาณสำหรับเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เกิน ๒๐คน ปริญญาโทไม่เกิน ๔ คน
   ๕.รายได้เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ขึ้นไปให้ตั้งงบประมาณสำหรับเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เกิน ๒๘ คน ปริญญาโทไม่เกิน ๖ คน
   การ ตั้งงบประมาณข้างต้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทุนแก่บุคลากรครบตามจำนวนแล้ว จะให้ทุนการศึกษาอีกไม่ได้จนกว่าผู้ที่รับทุนการศึกษาก่อนหน้าจะได้เบิกค่า เล่าเรียนครบตามจำนวนแล้ว
  
   
   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๒๙ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒
  
   บันทึกเพิ่มเติม
  
   ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๔๒๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒
  
   - ส่ง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) มีสาระสำคัญ คือ
  
   ๑.แก้ไข ให้บุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถรับทุนการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท เพื่อศึกษาในสถาบันศึกษาได้ทั้งของรัฐหรือเอกชน
   ๒.แก้ไข ให้ผู้บริหารท้อง ถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ได้รับทุน หากพ้นจากตำแหน่งก็ให้ได้รับทุนต่อไปจนสำเร็จการศึกษา เว้นแต่ถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากกระทำความผิดตามกฎหมาย
  
   

    
   โหลดหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
   
   ที่มท 0808.2-1829 ลว. 15  กันยายน 2552(โหลดหนังสือด้านล่าง) 
    ซักซ้อมวิธีการให้ทุนการศึกษาและการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/1829)
   
 
โหลด
   
     ***********************************************************************
    ที่ มท 0807.3/1530 ลว. 4 สิงหาคม 2552 (โหลดหนังสือด้านล่าง)
      แนวทางการตอบข้อหารือกรณีการให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0807.3/1530)
   
http://www.upload-thai.com/download.php?id=c8cc125592f264b812877915f2a55fef
   หรือ
   หรือ
   หรือ
   http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=2C7BC5621CB[[KGJT5MV4TUPSPWK6W
     
    ที่ มท 0807.3/1305 ลว. 2 กรกฎาคม 2552 (โหลดหนังสือด้านล่าง) 

   
   การจัดทำสัญญารับทุนการศึกษาของบุคลากรท้องถิ่น (มท 0807.3/1305) 
   หรือ
    
      ที่ มท 0807.3/2508 ลว.4 ธันวาคม 2551 โหลดหนังสือด้านล่าง) 

   
   
แนวทางพิจารณาการชดใช้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0807.3/2508)
   หรือ
   หรือ
   หรือ
   http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=2C7BC5668AH6GUEXHUX6LH59Q82TWO
   โหลด
   หรือ
   หรือ
   ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.2 -2016 ลว ตุลาคม 2550
    
http://www.upload-thai.com/download.php?id=862c15731db62ba3b87bda0e2ce13cf5
   หรือ
   หรือ
   หรือ
   http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=2C7BC57ECEJIKCROQAY2M8C19D3POZ
    
    ด่วนที่สุด 0808.2-720 ลว. 3 พฤษภาคม 2549 (โหลดหนังสือด้านล่าง) 

   
 ซักซ้อมวิธีการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   หรือ
   หรือ
   ด่วนมาก ที่มท 0808.2/137 ลว. 16 มกราคม 2549 (โหลดหนังสือด้านล่าง) 
   หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   หรือ
     
   ที่มท 0808.2/3194 ลว.30 กันยายน 2548 (โหลดหนังสือด้านล่าง) 
   หรือ
      
   
   
ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/1951 ลว. 28 กันยายน 2548(โหลดหนังสือด้านล่าง) 
  
   
   ซักซ้อมวิธีการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   หรือ
   หรือ
   หรือ
    
   หรือ
   
   
ที่มา จากเว็บไซต์นี้ครับ ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูง (และผมมาเพิ่มข้อความบางส่วน)
http://tessaban.blogspot.com/2010/06/blog-post_02.html

**************************************************
ดูเพิ่มเติมครับ
http://valrom2012.fix.gs/index.php?topic=872.0

************************************************

กรณีสตง.ทักท้วงทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยตอบสตง.
โหลดหนังสือ สตง.ตรงนี้
    


กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0804.3/5475 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2554
โหลดหนังสือกระทรวงมหาดไทยได้ที่นี่


**********************************************************************************

 รูปแบบการทำรายงาน
 

 โดย คุณชัชนี ศรแก้ว
   มาตรฐานวิทยานิพนธ์ ฝ่ายมาตรฐานวิชาการ
   บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง   


   
   
   คลิ๊กโหลดข้อมูลเป็นเอกสารที่นี่ได้ที่นี่
   

   http://www.4shared.com/document/uSYLJN4W/_603.html

   
   
คลิ๊กดูข้อมูล
http://www.report.ru.ac.th/

คลิ๊กดูข้อมูลตรงนี้ครับ
http://www.report.ru.ac.th/index1.php


คลิ๊กดูตรงนี้

http://www.report.ru.ac.th/special_program/cover_specialp.php

นำข้อมูลเผยแพร่โดย

http://valrom2009.blogspot.com/เอกสารเลื่อนระดับ จาก 3 ไป ระดับ 4

เอกสารเลื่อนระดับ

คำสั่งไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น ติชมได้ครับ