แจกแนวข้อสอบ

ที่ทำงาน

ที่ทำงาน
ประพันธ์ เวารัมย์

แจกแนวข้อสอบ

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายใน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายใน

http://www.thailocaladmin.go.th/work/e_book/221050/2.pdf
เอกสารการศึกษาและบทความเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน้าจอหลักกดข้างล่างตรงนี้
http://www.local.moi.go.th/webst/menu52b.htm

34. โครงการรวบรวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
http://www.local.moi.go.th/0120.pdf
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
33. คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
http://www.thailocaladmin.go.th/work/e_book/221050/221050.htm
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

http://www.thailocaladmin.go.th/work/km/knowledge/internal_audit/internal_audit.html
32. การตรวจติดตามการจัดระบบควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
31. โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
http://www.thailocaladmin.go.th/work/e_auction/e_auction.htm
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
30. แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน
http://www.thailocaladmin.go.th/work/e_book/eb9/eb9.htm
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
29. การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการตามโครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
28. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
27. คู่มือการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
26. คู่มือการใช้งานสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
25. รวมบทความวิชาการ (ฉบับที่ 1)
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
      การบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่ โดย สุพจน์ ทรายแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
      การจัดการภาครัฐแนวใหม่โดยการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดย ม.ล.ปริญญา จรูญโรจน์ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
      วิสัยทัศน์และการพัฒนาองค์กร โดย ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร วิทยาลัยการจัดการวิทยาเขตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
      การเขียนกฎหมายกำหนดภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย รศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      ความเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบน : เงื่อนไขที่จำเป็นต้องปรับตัว โดย รศ.ดร.วุฒิสาร ตันไชย ผอ.วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
      การส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ผศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      การเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนโดยยุทธศาสตร์การร่วมมือระหว่างท้องถิ่น โดย รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล สาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ.
24. การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับแผนชุมชน
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
23. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
22. การประสานแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
21. แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
20. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
19. แนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
18. คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
17. คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฎิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
16. คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2551
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
15. การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านสิทธิเด็กและการวางแผนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
14. คู่มือแนวทางการพัฒนา "โรงเรียนมาตรฐานคุณภาพตัวอย่าง"
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
13. แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
12. คู่มือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
11. สวัสดิการและความก้าวหน้าของข้าราชการครูถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
10. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
9. คู่มือการใช้งาน (User Manual) ระบบข้อมูลสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
8. มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
7. คู่มือวิทยากร การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6. คู่มือการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ประเภทที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5. คู่มือปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบำเหน็จลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4. บำเหน็จ บำนาญ และสวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3. ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1. ระบบการกำกับดูแล และตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหน่วยงานภาครัฐและประชาชน
โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


หมายเหตุ ·เอกสารการศึกษาทั้งหมดเป็นความเห็นของผู้วิจัยหรือผู้ศึกษา ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ถ.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดhttp://www.local.moi.go.th/webst/menu52b.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น ติชมได้ครับ